Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Treść

Drodzy Kandydaci,
Szanowni Rodzice Ósmoklasistów

Od 13 maja 2024 roku  do 4 lipca 2024 roku trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym OMIKRON.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym OMIKRON dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL.

Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym ePUAP, podpisem osobistym lub kwalifikowanym. Warunkiem skorzystania z tej możliwość jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku za pomocą e-podpisu nie wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.

Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości podpisania wniosku rekrutacyjnego e-podpisem, wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym wniosek, drukują. Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów. Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

OMIKRON

Przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej - rekrutacja 2024-2025

Załącznik nr 1 – Sposób przeliczania na punkty – uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

Załącznik nr 2 – Sposób przeliczania na punkty – uzyskanie tytułu laureata, finalisty konkursu tematycznego

Załącznik nr 3 – Sposób przeliczania na punkty – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 11/24 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 56/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Załącznik Nr 1 - Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach

Załącznik Nr 2 - Wykaz konkursów tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach

Załącznik Nr 3 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

276399