Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Treść

Drodzy Kandydaci,
Szanowni Rodzice Ósmoklasistów

Od 15 maja 2023 roku  do 19 czerwca 2023 roku trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym OMIKRON.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym OMIKRON dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL.

Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym ePUAP, podpisem osobistym lub kwalifikowanym. Warunkiem skorzystania z tej możliwość jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku za pomocą e-podpisu nie wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.

Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości podpisania wniosku rekrutacyjnego e-podpisem, wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym wniosek, drukują. Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów. Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

OMIKRON

 

Zarządzenie NR 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 70/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Załącznik Nr 1 - Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach

Załącznik nr 2 - Wykaz konkursów tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach

Załącznik nr 3 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

213072