Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://zsproszowice.edu.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Analiza o nadmiernym obciążeniu: nie stwierdzono

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-18

Data aktualizacji deklaracji: 2022-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Rafał Kołton, Agnieszka Głowicka-Polkowska

E-mail osoby kontaktowej: zsproszowice@zsproszowice.edu.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: (12) 386 10 35

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna:

Szkoła częściowo spełnia wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych: korytarze I i II piętra na jednym poziomie, natomiast korytarz parteru na dwóch poziomach oddzielonych schodami. Bariery pionowe: brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wind pomiędzy kondygnacjami - poręcze przy klatkach schodowych, ewentualna pomoc pracownika szkoły.
  • Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, głosowy – informacja w recepcji.
  • Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – informacja w recepcji.
  • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, dzwonek alarmowy, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, plany ewakuacji, szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczenia z zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych:

  • Na parkingu Zespołu Szkół w Proszowicach zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane jest obok wejścia głównego do budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

  • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

268152