Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

PROFILE KLAS

Treść

Liceum ogólnokształcące

Profil Opis Przedmioty rozszerzone
medyczny Adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, których pasją jest poznawanie i rozwijanie zainteresowań z zakresu biologii i chemii. Po zdaniu  egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, zootechnika, weterynaria, psychologia.

biologia

chemia

język angielski

ogólny

Dedykowany tym, którzy interesują się przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych umożliwia absolwentom kontynuowanie nauki, po zdaniu egzaminu maturalnego, na studiach wyższych politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych, geograficznych, geodezji, ochrony środowiska, turystyki. Lekcje wzbogacają ciekawe projekty edukacyjne. W ramach zajęć oferujemy pomoc w przygotowaniu do Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów matematyczno - geograficznych.

matematyka

geografia

język angielski

mundurowy Przeznaczony dla kandydatów interesujących się kwestiami bezpieczeństwa państwa oraz rozważających możliwość dalszego rozwoju zawodowego w służbach mundurowych: w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej. W klasie tej realizowane są teoretyczne i praktyczne zajęcia, prowadzone przez doświadczonych pracowników służb mundurowych - zajęcia wojskowe prowadzi major Wojska Polskiego. Dostosowany program zajęć wychowania fizycznego, a także wyjazdy survivalowe umożliwią właściwe przygotowanie kandydatów do testów sprawnościowych podczas rekrutacji do pracy w służbach. Patronat nad klasą sprawuje 5 Batalion im. gen. Stanisława Hallera w Krakowie. Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę  na studiach wyższych m.in.: Wyższej Szkole Policyjnej, Wyższej Szkole Oficerskiej, Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa, a także uczelniach cywilnych.

historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

dziennikarsko - medialny Przeznaczony dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych,  dziennikarskich i artystycznych. W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie realizowane są warsztaty dziennikarskie i kulturowe na terenie uczelni, a w szkole spotkania z dziennikarzami radiowymi i prasowymi. Edukację szkolną uzupełniają wyjazdy do teatru oraz wycieczki edukacyjno - kulturowe. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę  na bardzo atrakcyjnych kierunkach: dziennikarstwo, wiedza o mediach,  public relations, politologia,  filologie, prawo,  psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja państwowa.

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum

Profil Opis Przedmioty rozszerzone
technik ekonomista

Technik ekonomista to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy  ze względu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Przygotowanie praktyczne do zawodu uczniowie otrzymują w czasie zajęć w szkolnych pracowniach komputerowych oraz w czasie 8 tygodniowych praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz w ramach praktyk zagranicznych z programu Erasmus+. Uzupełnieniem zajęć teoretyczno-praktycznych są wycieczki zawodoznawcze. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych lub dowolnym kierunku wszystkich uczelni w Polsce. 

matematyka

język angielski
technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa to zawód przyszłości, który zapewni Ci pracę w krajach Unii Europejskiej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;
 2.  przygotowania i podawania śniadań;
 3. organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 4. rezerwacji usług hotelarskich;
 5. obsługi gości w recepcji.

Przygotowanie praktyczne do zawodu uczniowie otrzymują w czasie zajęć w szkolnych pracowniach oraz w czasie 8 tygodniowych praktyk zawodowych w renomowanych hotelach oraz w ramach praktyk zagranicznych z programu Erasmus+. Uzupełnieniem zajęć teoretyczno-praktycznych są wycieczki zawodoznawcze. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą. Absolwent może zostać zatrudniony w: obiektach baz noclegowych w kraju i za granicą (hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, na statkach pasażerskich, promach itp.), recepcji, spa @ wellness, dziale gastronomicznym, części noclegowej, dziale organizacji konferencji i spotkań biznesowych, biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej, może prowadzić własna działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku hotelarstwo lub pokrewnych lub na dowolnie wybranym kierunku wszystkich uczelni w Polsce.

matematyka

język angielski

Branżowa szkoła I stopnia

Profil Opis Język obcy

Wielozawodowa

oddział W i WA

Kształcimy w zawodach:

 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • fryzjer
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych   w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • stolarz
 • ślusarz
 • przetwórca mięsa 
 • innych (pod warunkiem podpisania umowy o zajęcia praktyczne)

Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy o długoletniej tradycji kształcenia (zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej), których właściciele posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Szkoła pośredniczy w zawieraniu umów o zajęcia praktyczne.

W ramach realizacji w powiecie proszowickim projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w latach 2020-2023 uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą objęci wsparciem w postaci zawodowych kursów i szkoleń. Oferujemy bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej.

język angielski

 

185388