Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

PROFILE KLAS

Treść

Liceum ogólnokształcące

Profil Opis Przedmioty rozszerzone
biologiczno - chemiczny Adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, których pasją jest poznawanie i rozwijanie zainteresowań z zakresu biologii i chemii. Po zdaniu  egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, zootechnika, weterynaria, psychologia.

biologia

chemia

język angielski

matematyczno - informatyczny Dedykowany tym, którzy interesują się przedmiotami ścisłymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych umożliwia absolwentom kontynuowanie nauki, po zdaniu egzaminu naturalnego, na studiach wyższych politechnicznych, matematycznych, informatycznych, ekonomicznych. Lekcje wzbogacają ciekawe projekty edukacyjne, w tym z robotyki. W ramach zajęć oferujemy pomoc w przygotowaniu do Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady Informatycznej, międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów matematyczno -informatycznych.

matematyka

informatyka

język angielski

mundurowy Przeznaczony dla kandydatów interesujących się kwestiami bezpieczeństwa państwa oraz rozważających możliwość dalszego rozwoju zawodowego w służbach mundurowych: w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej. W klasie tej realizowane są teoretyczne i praktyczne zajęcia, prowadzone przez doświadczonych pracowników służb mundurowych - zajęcia wojskowe prowadzi major Wojska Polskiego. Dostosowany program zajęć wychowania fizycznego, a także wyjazdy survivalowe umożliwią właściwe przygotowanie kandydatów do testów sprawnościowych podczas rekrutacji do pracy w służbach. Patronat nad klasą sprawuje 5 Batalion im. gen. Stanisława Hallera w Krakowie. Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę  na studiach wyższych m.in.: Wyższej Szkole Policyjnej, Wyższej Szkole Oficerskiej, Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa, a także uczelniach cywilnych.

historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

dziennikarsko - medialny Przeznaczony dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych,  dziennikarskich i artystycznych. W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie realizowane są warsztaty dziennikarskie i kulturowe na terenie uczelni, a w szkole spotkania z dziennikarzami radiowymi i prasowymi. Edukację szkolną uzupełniają wyjazdy do teatru oraz wycieczki edukacyjno - kulturowe. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę  na bardzo atrakcyjnych kierunkach: dziennikarstwo, wiedza o mediach,  public relations, politologia,  filologie, prawo,  psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja państwowa.

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum

Profil Opis Przedmioty rozszerzone
technik ekonomista

Technik ekonomista to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy  ze względu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Przygotowanie praktyczne do zawodu uczniowie otrzymują w czasie zajęć w szkolnych pracowniach komputerowych oraz w czasie 8 tygodniowych praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz w ramach praktyk zagranicznych z programu Erasmus+. Uzupełnieniem zajęć teoretyczno-praktycznych są wycieczki zawodoznawcze. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych lub dowolnym kierunku wszystkich uczelni w Polsce. 

matematyka

język angielski
technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa to zawód przyszłości, który zapewni Ci pracę w krajach Unii Europejskiej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;
 2.  przygotowania i podawania śniadań;
 3. organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 4. rezerwacji usług hotelarskich;
 5. obsługi gości w recepcji.

Przygotowanie praktyczne do zawodu uczniowie otrzymują w czasie zajęć w szkolnych pracowniach oraz w czasie 8 tygodniowych praktyk zawodowych w renomowanych hotelach oraz w ramach praktyk zagranicznych z programu Erasmus+. Uzupełnieniem zajęć teoretyczno-praktycznych są wycieczki zawodoznawcze. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą. Absolwent może zostać zatrudniony w: obiektach baz noclegowych w kraju i za granicą (hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, na statkach pasażerskich, promach itp.), recepcji, spa @ wellness, dziale gastronomicznym, części noclegowej, dziale organizacji konferencji i spotkań biznesowych, biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej, może prowadzić własna działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku hotelarstwo lub pokrewnych lub na dowolnie wybranym kierunku wszystkich uczelni w Polsce.

matematyka

język angielski

Branżowa szkoła I stopnia

Profil Opis Język obcy

Wielozawodowa

oddział W i WA

Kształcimy w zawodach:

 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • fryzjer
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych   w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • stolarz
 • ślusarz
 • przetwórca mięsa (wędliniarz)
 • innych (pod warunkiem podpisania umowy o zajęcia praktyczne)

Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy o długoletniej tradycji kształcenia (zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej), których właściciele posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Szkoła pośredniczy w zawieraniu umów o zajęcia praktyczne.

W ramach realizacji w powiecie proszowickim projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” w latach 2020-2023 uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą objęci wsparciem w postaci zawodowych kursów i szkoleń. Oferujemy bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej.

język angielski

 

113359