Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

PROFILE KLAS

Treść

Liceum ogólnokształcące

Profil Opis Przedmioty rozszerzone
medyczny Adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, których pasją jest poznawanie i rozwijanie zainteresowań z zakresu biologii i chemii. Po zdaniu  egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, zootechnika, weterynaria, psychologia.

biologia

chemia

język angielski

ogólny

Dedykowany tym, którzy interesują się przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Dobór przedmiotów rozszerzonych umożliwia absolwentom kontynuowanie nauki, po zdaniu egzaminu maturalnego, na studiach wyższych politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych, geograficznych, geodezji, ochrony środowiska, turystyki. Lekcje wzbogacają ciekawe projekty edukacyjne. W ramach zajęć oferujemy pomoc w przygotowaniu do Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów matematyczno - geograficznych.

matematyka

geografia

język angielski

mundurowy Przeznaczony dla kandydatów interesujących się kwestiami bezpieczeństwa państwa oraz rozważających możliwość dalszego rozwoju zawodowego w służbach mundurowych. Patronat wojskowy nad klasami mundurowymi sprawuje 5 Batalion im. gen. Stanisława Hallera w Krakowie, a zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się pod okiem doświadczonych żołnierzy - zajęcia wojskowe prowadzi major Wojska Polskiego w oparciu o wytyczne Ministerstwa Obrony Narodowej. Treningi strzelania są realizowane w wirtualnej strzelnicy laserowej. Dostosowany program zajęć wychowania fizycznego, a także wyjazdy survivalowe umożliwią właściwe przygotowanie kandydatów do testów sprawnościowych podczas rekrutacji do pracy w służbach. Klasa ta wyróżnia się spośród innych mundurami i dbałością o ceremoniał. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę  na studiach wyższych m.in.: Wyższej Szkole Policyjnej, Akademii Wojsk Lądowych, Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa, a także uczelniach cywilnych. Absolwenci podejmują służbę w jednostkach wojskowych: 6 Dywizji Powietrznodesantowej , 11 Małopolskiej Brygadzie WOT i innych. Ponadto wielu absolwentów, po przeszkoleniu wojskowym i złożeniu przysięgi, jest żołnierzami rezerwy. Pełnią także służbę w policji i strukturach organizacyjnych państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej.

historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

dziennikarsko - medialny Przeznaczony dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych,  dziennikarskich i artystycznych. W ramach współpracy z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie realizowane są warsztaty dziennikarskie i kulturowe na terenie uczelni, a w szkole spotkania z dziennikarzami radiowymi i prasowymi. Edukację szkolną uzupełniają wyjazdy do teatru oraz wycieczki edukacyjno - kulturowe. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę  na bardzo atrakcyjnych kierunkach: dziennikarstwo, wiedza o mediach,  public relations, politologia,  filologie, prawo,  psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja państwowa.

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum

Profil Opis Przedmioty rozszerzone
technik ekonomista

Technik ekonomista to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy  ze względu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Przygotowanie praktyczne do zawodu uczniowie otrzymują w czasie zajęć w szkolnych pracowniach komputerowych oraz w czasie 8 tygodniowych praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz w ramach praktyk zagranicznych z programu Erasmus+. Uzupełnieniem zajęć teoretyczno-praktycznych są wycieczki zawodoznawcze. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych lub dowolnym kierunku wszystkich uczelni w Polsce. 

matematyka

Branżowa szkoła I stopnia

Profil Opis Język obcy

Wielozawodowa

 

Kształcimy w zawodach:

 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • fryzjer
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci i instalacji 
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych   w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • stolarz
 • ślusarz
 • przetwórca mięsa 
 • innych (pod warunkiem podpisania umowy o zajęcia praktyczne)

Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy o długoletniej tradycji kształcenia (zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej), których właściciele posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Szkoła pośredniczy w zawieraniu umów o zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

język angielski

 

276399