Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

TERMINARZ REKRUTACJI

Treść

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.

-

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie www.krakow.e-omikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć w sekretariacie szkoły.

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.

-

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

do 12 lipca 2022 r.

-

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 18 lipca 2022 r.

-

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 lipca 2022 r.

do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 maja do 21 lipca 2022 r.

-

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

do 25 lipca 2022 r

-

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

-oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;.

26 lipca 2022 r.

do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

26 lipca 2022 r.

-

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 27 lipca 2022 r.

-

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

do 29 lipca 2022 r.

-

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

-

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

-

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

-

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

- wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół zgodnie z przepisami § 11a, § 11b ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.).

Komunikat w sprawie terminów składania zaświadczeń lub orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

113359