Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

O szkole

Treść

WIZJA SZKOŁY

Z szacunkiem dla innych ludzi, pielęgnując kulturę i tradycję narodową, przygotowujemy młodego człowieka do bycia obywatelem Zjednoczonej Europy.

 

MISJA SZKOŁY

Zespół Szkół w Proszowicach jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, w której tradycje kształcenia przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Uczniowie naszej szkoły drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym oraz moralnym. Naszym celem jest kształtowanie u uczniów postaw i wartości: prawdy, dobra, piękna. Dążenie do tych wartości daje gwarancję samorealizacji człowieka i jego dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

Gwarantujemy naszym absolwentom solidne podstawy do kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz do podjęcia pracy zawodowej; rodzicom – zadowolenie; nauczycielom – satysfakcję. Pragniemy zapewnić w szkole warunki sprzyjające wzrastaniu młodych w miłości do rodziny, „małej ojczyzny" oraz Europy kultur; uczyć tolerancji, dialogu, odkrywania sensu życia. Przyjazna, życzliwa atmosfera, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji to priorytety naszej pracy.

Oprócz realizacji programu nauczania na wysokim poziomie proponujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, dających możliwość poszerzenia wiedzy i rozwoju zainteresowań. Uczniom mającym problemy w nauce gwarantujemy programy wyrównujące braki, zaś tym, którzy są w trudnej sytuacji materialnej zapewniamy pomoc w formie stypendium. 

Zmierzamy do wychowania człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, kierującego się w życiu prawdą i miłością; człowieka otwartego na permanentne kształcenie i doskonalenie zawodowe, aktywnego, zaradnego i przedsiębiorczego, ciekawego świata i użytecznego społeczeństwu. 

Wychowujemy w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla pracy. Dbamy o kształtowanie u uczniów właściwych postaw moralnych i obywatelskich, zgodnych z wpajanymi wartościami oraz ideą pokoju, przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

258391