Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
slajder4
slajder5
Przejdź do stopki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej dla witryny internetowej Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach – ????????

 

Wstęp deklaracji


Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsproszowice.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-11


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23


Status pod względem zgodności:

W Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Strona internetowa www.zsproszowice.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Załączniki są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych

 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych

 

Dostępna strona:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności


Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Głowicka-Polkowska, Rafał Kołton ; e-mail: zsproszowice@zsproszowice.edu.pl ; telefon: 123861035


Procedura wnioskowo-skargowa: 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/


Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
ul. 3 Maja 107
32-100 Proszowice
telefon 12 3861035, 12 3861915
e-mail: zsproszowice@zsproszowice.edu.pl


Dostępność architektoniczna:

Szkoła częściowo spełnia wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych: korytarze I i II piętra na jednym poziomie, natomiast korytarz parteru na dwóch poziomach oddzielonych schodami. Bariery pionowe: brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wind pomiędzy kondygnacjami - poręcze przy klatkach schodowych, ewentualna pomoc pracownika szkoły.

 • Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, głosowy – informacja w recepcji.

 • Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – informacja w recepcji.

 • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, dzwonek alarmowy, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, plany ewakuacji, szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ćwiczenia z zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 •  

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych:

Na parkingu Zespołu Szkół w Proszowicach zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane jest obok wejścia głównego do budynku.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

59026