foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o przyjęcie.
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
  • W przypadku szkoły branżowej I stopnia - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • 2 fotografie

 

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.