foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW
na rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Rodzice,
Drodzy ósmoklasiści - kandydaci do Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach


Rekrutacja do Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach prowadzona jest z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego OMIKRON. Za pośrednictwem tego serwisu uczniowie lub ich rodzice mogą dokonać rekrutacji na rok 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych – liceów, techników oraz szkół branżowych.


Rejestracja w systemie rekrutacyjnym OMIKRON dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL. Wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym wniosek, należy wydrukować. Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów. Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

 

ZŁÓŻ WNIOSEK DO ZS PROSZOWICE
W SYSTEMIE OMIKRON

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o przyjęcie.
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
  • W przypadku szkoły branżowej I stopnia - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • 2 fotografie

 

 

Uczniowie, którzy w czerwcu 2021 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4‐letniego liceum ogólnokształcącego, 5‐letniego technikum lub 3‐letniej branżowej szkoły I stopnia. 

 

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 11/21 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.

Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych.

 

 

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.